Přihláška do mateřské školy

Zápis dětí do Mateřské školy Hrušovany u Brna

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2020/2021 se uskuteční bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Žádosti:

  • Lze stáhnout z webových stránek MŠ : Zde
  • Osobně vyzvednout v MŠ Havlíčkova 169 ve dnech 20.4.2020, 27.4.2020 a 4.5.2020 od 8:00 – 11:00 hod.

Vyplnění žádosti:

  • Čitelně
  • Uveďte aktuální telefonní čísla a e-mailovou adresu pro další komunikaci
  • Datum přijetí dítěte do MŠ uveďte: od 1. 9. 2020
  • K žádosti je třeba doložit kopii rodného listu dítěte
  • U dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je třeba doložit i doporučení školského poradenského zařízení
  • Povinné je dodat k žádosti potvrzení od lékaře o očkování dítěte
  • Pokud nebudete mít možnost si potvrzení zajistit, vyplňte tiskopis ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O OČKOVÁNÍ a doložte k žádosti s kopií očkovacího průkazu

Všechny důležité údaje je nutné vyplnit!

Podání žádosti:

1. Bez osobní účasti od 4. 5. do 15. 5. 2020:

Vyplněné a podepsané dokumenty (žádost, potvrzení o očkování, kopii rodného listu, děti se speciálními vzdělávacími potřebami kopii doporučení školského poradenského zařízení) je možné doručit:

a) do datové schránky školy – 2m2krxn

b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)

c) poštou – na adresu školy

2. Osobně 12. 5. – 13. 5. 2020 od 8:00 – 11:00 hod. na budově MŠ Havlíčkova 169

Rozhodnutí o přijetí:

Registrační čísla s dalšími informacemi Vám budou sdělena prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy a informační tabuli na budově MŠ Havlíčkova.

Směrnice o přijímání dětí do mateřské školy je vyvěšena na informační tabuli na budově MŠ Havlíčkova.

Předpokládaný den zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem je 3. 6. 2020.

 

Vzor textu čestného prohlášení k očkování

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (den, měsíc, rok narození), se podrobil/a všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Příloha: kopie očkovacího průkazu

Jméno a příjmení zákonného zástupce (hůlkovým písmem):

Podpis zákonného zástupce:

 

 

V …………………………………………., dne ………………………