Přihláška ke stravování

Mateřská škola Hrušovany u Brna, příspěvková organizace, Havlíčkova 169, 664 62, Hrušovany u Brna IČ: 750 23 229

Přihláška k  předškolnímu stravování

ZPĚT DO MŠ

Číslo účtu ŠJ: 2028411329/0800. Splatnost je vždy do 25. dne v měsíci.

Variabilní symbol dítěte: (uvádějte při každé platbě) _______________

Jméno a příjmení dítěte: _______________________________________________________

Bydliště: _______________________________________________________

Datum narození dítěte: ________________

Potravinové alergie: ANO – NE ( nehodící se škrtněte X)

Pokud ANO, tak jaké: ________________________________________________________

Zákonní zástupci

1. Jméno a příjmení : ________________________________ ___matka/otec

Telefon: ____________________________________

E-mail: ____________________________________

2. Jméno a příjmení : ___________________________________matka/otec

Telefon: ___________________________________

E-mail: ___________________________________

Způsob platby:

  1. trvalým příkazem
  2. převodem na účet MŠ
  3. inkasem( je třeba dát povolení k inkasu, doporučujeme limit Kč 1 200,-)

Označte jakým způsobem budete stravné platit.

Svým podpisem potvrzuji správnost výše uvedených údajů.

V Hrušovanech u Brna dne :_________________________

Podpis zákonného zástupce: ________________________

Zásady zpracování osobních údajů

Osobní údaje uvedené na této přihlášce, budou zpracovány výhradně za účelem potřeb Školní jídelny a to vedoucí školní jídelny. Podléhají ochraně ve smyslu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Poskytovatel stravování je současně správcem uvedených osobních údajů a prohlašuje, že jejich zpracování a ochrana se řídí souborem přijatých technických a organizačních opatření. Poskytovatel současně prohlašuje, že zpracovávané osobní údaje nebudou zveřejňovány, předány třetím osobám, ani do třetích zemí a po skončení školní docházky dítěte, budou v souladu s nařízením EU a Skartačním řádem MŠ zlikvidovány.

Tuto přihlášku netiskněte, bude Vám předána na schůzce rodičů v  srpnu i s  přiděleným variabilním symbolem.

 

Mateřská škola Hrušovany u Brna, příspěvková organizace, Havlíčkova 169, 664 62, Hrušovany u Brna IČ: 750 23 229

INFOMACE PRO RODIČE( výňatek z  Provozního řádu MŠ)

o platbách obědů 

Školní stravování a ceny stravy se řídí platnou právní úpravou (vyhláška 107/2005) a provozním řádem školní jídelny. Provozní řád školní jídelny v aktuálním znění je zveřejněn na webových stránkách školy.

Školní stravování se platí zálohově, tzn. v září na říjen, v říjnu na listopad, atd. Splatnost je vždy do 25. dne v měsíci. Stravné na září je splatné do 9. 9. Stravné na říjen do 25. 9. ( Při platbě inkasem je nutné u NOVÝCH DĚTÍ, povolit 2 platby v měsíci září)


Seznam plateb bude vždy do 20. dne v měsíci vyvěšen na informativních nástěnkách jednotlivých tříd, stejně tak i na internetových stránkách školy. Nepřítomnost bude zohledněna až v zálohách „o měsíc později“, tj. zářiová v zálohách na listopad uveřejňovaných 20. října atd.
Číslo účtu: 2028411329/0800
Platby lze hradit:
a/ trvalým příkazem
b/ převodem na běžný účet MŠ
c/ inkasem (je třeba dát povolení k inkasu, doporučujeme limit Kč 1200,–, )
Žádáme o dodržování doby splatnosti při placení stravného. V případě, že stravné nebude hrazeno v termínu, nebude dítě od 1. pracovního dne v měsíci přijato do MŠ dle ust. §35 odstavec d) zák. č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), v platném znění.
Poplatek za stravné je stanoven finančním normativem dle vyhlášky o školním stravování č.107/2008 Sb. takto:

                            Přesnídávka        Oběd         Svačina         Celkem
Strávníci do 6 let:    Kč 9,-             Kč 22,-         Kč 7,-            Kč 38,-
Strávníci 7-10 let:    Kč 9,-             Kč 25,-         Kč 7,-            Kč 41,-

Strávníci se podle vyhlášky zařazují do věkových skupin na celý školní rok podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce. Týká se dětí, které měly odklad a budou proto zařazeny do vyšší věkové skupiny tzn. že budou platit vyšší částku stravného a mají nárok na větší porci.
Mateřská škola na základě vývoje cen surovin a energií, má právo na úpravu cen přesnídávek, obědů a svačin. Aktuální ceny stravného budou uveřejněny na webových stránkách školy ( www.mshrusovany.cz).

Odhlašování (i přihlašování) obědů je možné pouze do 12.00 hodin předchozího pracovního dne, paní učitelce. Děti je možné přihlašovat i odhlašovat telefonicky i osobně.
MŠ Havlíčkova +420 547 236 208, +420 724 029 887
MŠ Jízdárenská +420 724 029 694, +420 539 083 682
MŠ Sídliště +420 724 029 171, tel. Kuřátka: +420 539 003 199, tel. Včelky: +420 539 003 198

V případě nemoci je možné dítě odhlásit. Pokud dítě nelze včas odhlásit, mohou si rodiče dotovaný oběd vyzvednout v době od 11.15 do 11.45 hod. Tato možnost je pouze první den nepřítomnosti, poté je rodič povinen dítě z dotovaného stravování odhlásit. Druhý den nepřítomnosti na dotovanou stravu dítě již nemá nárok. Neodhlášená strava se automaticky přepočítává na stravu nedotovanou. Cena nedotovaného oběda je 60,–Kč (bez přesnídávky a svačiny). Strava se vydává pouze do vlastních nádob. Za neodhlášenou nebo neodebranou stravu se finanční náhrada neposkytuje.
Dítě je také nutno po jeho nepřítomnosti předem přihlásit ke stravování, nejpozději do 12:00 hod. v pracovní den před nástupem do MŠ.

Máte-li jakékoli podněty a připomínky ke stravnému, jídelníčkům, atd. obracejte se přímo na kancelář školní kuchyně.

Eva Menclová, tel. +420 547 237 150, +420 724 029 808, Havlíčkova 169, Hrušovany u Brna.
Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Zákonný zástupce svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s výše uvedenými informacemi a zavazuje se k jejich dodržování.

Jméno a příjmení zákonného zástupce: _______________________

Podpis zákonného zástupce: _____________________

Datum podpisu: _______________________ V ___________________________________________