Provozní řád

Mateřská škola Hrušovany u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Provozní řád školní jídelny

Č.j.:                                                                                                                                                             Účinnost od 1.9.2020

Spisový znak                                                                                                                                                     Skartační znak: A5

Změny:

Provozní řád upravuje závodní a školní stravování v souladu s Vyhláškou č. 107/2005 o školním stravování a Vyhláškou č.107/2008 Sb. o školním stravování a v souladu se zněním zákona č.561/2004 Sb. Školský zákon a Vyhláškou č. 137/2004 SB. O hygienických požadavcích na stravovací služby.

 • Cena stravného

Strávníci jsou dle věku zařazováni na základě Školského zákona 561/2004 Sb. a prováděcí

vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování do cenových kategorií.

 • Strávníci se podle výše uvedené vyhlášky zařazují do věkových skupin na celý školní rok podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce.

 • Přeplatky stravného

Peněžité přeplatky se vrátí vždy po ukončení školní docházky dítěte a to do 30. září příslušného roku, kdy dítě ukončí předškolní vzdělávání a nastupuje do základní školy.

Při dřívějším ukončení docházky dítěte, se přeplatek vrací do 14 ti dnů od skončení docházky.

Částka je převedena na účet, který zákonný zástupce uvede na Přihlášce ke stravování.

Vyšší přeplatky vzniklé během školního roku se vrací průběžně na účet uvedený na Přihlášce ke stravování.

 • Cena celodenního stravování

                            Přesnídávka        Oběd         Svačina         Celkem
Strávníci do 6 let:    Kč 9,-             Kč 22,-         Kč 7,-            Kč 38,-
Strávníci 7-10 let:    Kč 9,-             Kč 25,-         Kč 7,-            Kč 41,-

Mateřská škola na základě vývoje cen surovin a energií, má právo na úpravu cen přesnídávek, obědů a svačin.

 

 • Odhlášení a přihlášení

V případě nemoci je možné dítě odhlásit. Pokud dítě nelze včas odhlásit, mohou si rodiče dotovaný oběd vyzvednout v době od 11.15 do 11.45 hod. Tato možnost je pouze první den nepřítomnosti, poté je rodič povinen dítě z dotovaného stravování odhlásit. Druhý den nepřítomnosti na dotovanou stravu dítě již nemá nárok. Neodhlášená strava se automaticky přepočítává na stravu nedotovanou. Cena nedotovaného oběda je 60,–Kč (bez přesnídávky a svačiny). Strava se vydává pouze do vlastních nádob. Za neodhlášenou nebo neodebranou stravu se finanční náhrada neposkytuje. Dítě je také nutno po jeho nepřítomnosti předem přihlásit ke stravování, nejpozději do 12:00 hod. v pracovní den před nástupem do MŠ.

Odhlašování (i přihlašování) obědů je možné pouze do 12.00 hodin předchozího pracovního dne, třídní učitelce. Děti je možné přihlašovat i odhlašovat telefonicky i osobně.
MŠ Havlíčkova +420 547 236 208, +420 724 029 887
MŠ Jízdárenská +420 724 029 694, +420 539 083 682
MŠ Sídliště +420 724 029 171, tel. Kuřátka: +420 539 003 199, tel. Včelky + Sluníčka: +420 539 003  198

 

 • Forma a termíny plateb stravného

 1. Trvalým příkazem

 2. Převodem na běžný účet MŠ

 3. Inkasem ( je třeba dát povolení k inkasu, doporučujeme limit Kč 1200,-)

Školní stravování se platí zálohově, tzn. v září na říjen, v říjnu na listopad, atd. Splatnost je vždy do 25. dne v měsíci. Stravné na září je splatné do 10. 9. Stravné na říjen do 25. 9. ( Při platbě inkasem je nutné u NOVÝCH DĚTÍ, povolit 2 platby v měsíci září).

 • Kontaktní údaje

Vedoucí školní jídelny Eva Menclová 547 237 150, 724 029 808

Na základě § 35, odst. 1, písm. d; školského zákona, má ředitelka mateřské školy právo rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, a to po předchozím písemném upozornění zaslaném zákonnému zástupci dítěte, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.

 

 • Provoz školní jídelny

6:15 – 14:30

Výdej stravy

 • Přesnídávka 8:30 – 9:00

 • Oběd ( děti a zaměstnanci) 11:45 – 12:15

 • Svačina 14:15 – 14:30

 • Odběr oběda do jídlonosičů 11:15 – 11:45

 • Odvoz na odloučená pracoviště 10:35 – 10:55

 • Informace o zpracování osobních údajů

Škola je správcem osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě zákona 561/2004 Sb. Školský zákon.

Výdej stravy jiným subjektům probíhá na základě smlouvy.

Zpracování a ochrana osobních údajů se řídí Nařízením EU 679/2016 a souborem technických a organizačních opatření přijatých školou.

K osobním údajům mají přístup pouze osoby pověřené ředitelkou školy.

Mateřská škola si vyhrazuje právo na změny v Provozním řádu školní jídelny bez předchozího upozornění.

Aktuální Provozní řád školní jídelny bude uveřejněn na stránkách školy.

Provozní řád vstupuje v účinnost 1.9.2020 a nahrazuje Provozní řád z 25.5. 2018

Zpracovala:                                                                                                      Schválila:

Eva MenclovḠvedoucí školní jídelny                                    Bc. Jana Jančová, ředitelka školy