Směrnice ke stravování

INFORMACE PRO RODIČE
o platbách obědů a školného ve školním roce 2016/2017, kontaktech na MŠ a vyzvedávání obědů.
Školní stravování se platí zálohově, tzn. v září na říjen, v říjnu na listopad, atd. Splatnost je vždy do 25. dne v měsíci. Stravné na září je splatné do 9. 9. 2016. Stravné na říjen do 25. 9. 2016.
Seznam plateb bude vždy do 20. dne v měsíci vyvěšen na informativních nástěnkách jednotlivých tříd, stejně tak i na internetových stránkách školy. Nepřítomnost bude zohledněna až v zálohách „o měsíc později“, tj. zářiová v zálohách na listopad uveřejňovaných 20. října atd.
Číslo účtu: 2028411329/0800
Platby lze hradit:

a/ složenkou
b/ trvalým příkazem
c/ převodem na běžný účet MŠ
d/ inkasem (je třeba dát povolení k inkasu, doporučujeme limit Kč 1200,–, tj. stravné + školné)
Žádáme o dodržování doby splatnosti při placení stravného a školného. V případě, že stravné a školné nebude hrazeno v termínu, nebude dítě od 1. pracovního dne v měsíci přijato do MŠ dle ust. §35 odstavec d) zák. č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), v platném znění.
Na konci každého kalendářního měsíce proběhne vyúčtování stravného, na konci čtvrtletí – u plateb trvalým příkazem – vrácení přeplatků (v částce nad Kč 1000,–) na účet, ze kterého jsou platby posílány, případně, který rodiče určí.
Poplatek za stravné je stanoven finančním normativem dle vyhlášky o školním stravování č.107/2008 Sb. takto:

                            Přesnídávka        Oběd         Svačina         Celkem
Strávníci do 6 let:    Kč 7,-             Kč 17,-         Kč 6,-            Kč 30,-
Strávníci 7-10 let:    Kč 7,-             Kč 20,-         Kč 6,-            Kč 33,-

Strávníci se podle vyhlášky zařazují do věkových skupin na celý školní rok podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce. Týká se dětí, které měly odklad a budou proto zařazeny do vyšší věkové skupiny tzn. že budou platit vyšší částku stravného a mají nárok na větší porci.
Odhlašování (i přihlašování) obědů je možné pouze do 12.00 hodin předchozího pracovního dne, paní učitelce. Děti je možné přihlašovat i odhlašovat telefonicky i osobně.
MŠ Havlíčkova +420 547 236 208, +420 724 029 887
MŠ Jízdárenská +420 724 029 694, +420 539 083 682
MŠ Sídliště +420 724 029 171, tel. Kuřátka: +420 539 003 199, tel. Včelky: +420 539 003 198
V případě nemoci je možné dítě odhlásit. Pokud dítě nelze včas odhlásit, mohou si rodiče dotovaný oběd vyzvednout v době od 11.15 do 11.45 hod. Tato možnost je pouze první den nepřítomnosti, poté je rodič povinen dítě z dotovaného stravování odhlásit. Druhý den nepřítomnosti na dotovanou stravu dítě již nemá nárok. Neodhlášená strava se automaticky přepočítává na stravu nedotovanou. Cena nedotovaného oběda je 60,–Kč (bez přesnídávky a svačiny). Strava se vydává pouze do vlastních nádob. Za neodhlášenou nebo neodebranou stravu se finanční náhrada neposkytuje.
Dítě je také nutno po jeho nepřítomnosti předem přihlásit ke stravování, nejpozději do 12:00 hod v pracovní den před nástupem do MŠ.
Máte-li jakékoli podněty a připomínky ke stravnému, jídelníčkům, atd. obracejte se přímo na kancelář školní kuchyně – Eva Menclová, tel. +420 547 237 150, +420 724 029 808, Havlíčkova 169, Hrušovany u Brna.
Těšíme se na spolupráci s Vámi.