Přeskočit na menu Přeskočit na obsah

Zveřejnění informací o zpracovávaných osobních údajích

od 25.5.2018 vstupuje v platnost evropské nařízení na ochranu osobních údajů, označované jako GDPR. Vzhledem k tomu, že škola zpracovává velké množství osobních údajů žáků, rodičů a zaměstnanců, byla přijata určitá opatření, aby zpracování vašich osobních údajů bylo v souladu s tímto nařízením.

Mateřská škola Hrušovany u Brna, okr. Brno – venkov, příspěvková organizace, Havlíčkova 169, Hrušovany u Brna, IČ 75023229 provádí následující zpracování osobních údajů, které jí ukládá zvláštní zákon, nebo je takových osobních údajů třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona. Škola je správcem osobních údajů.

Většina osobních údajů, které škola shromažďuje a zpracovává, jsou údaje, zpracovávané na základě stanovené právní povinnosti nebo jsou nezbytně nutné k zajištění výchovně vzdělávacího procesu či bezpečí dětí.

Jedná se zejména o tyto údaje dětí:

 • jméno a příjmení
 • datum a místo narození
 • rodné číslo
 • bydliště
 • zdravotní pojišťovna
 • státní příslušnost
 • závažné údaje o zdravotním stavu žáka/dítěte.

Zákon také stanoví zpracování osobních údajů zákonných zástupců:

 • jméno a příjmení
 • bydliště
 • kontaktní telefon
 • e-mail
 • ID datové schránky
 • soudní rozhodnutí o vymezení styku s dítětem apod.

Škola dále zpracovává údaje dětí:

 • o znevýhodnění dítěte
 • o mimořádném nadání dítěte
 • o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou
 • o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení
 • o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání
 • o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

Ke zpracování některých osobních údajů bude škola požadovat váš písemný souhlas (zejména zveřejnění fotografií a videí žáků na webových stránkách školy a v místním periodiku, předání osobních údajů žáků poskytovateli školy v přírodě, exkurze apod.).

Všechny osobní údaje, které škola shromažďuje, ať už v elektronické či v písemné podobě, jsou zabezpečeny před neoprávněným užitím. Škola tyto údaje shromažďuje a využívá pouze k účelům pro které byly shromážděny (např. školní matrika) a neposkytuje tyto údaje dalším subjektům. Všechny údaje jsou shromažďovány pouze po dobu nezbytně nutnou v souladu s platnou právní úpravou.

V rámci zajišťování svých činností provádí škola, která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

 • Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
 • Zajištění vzdělávání
 • Zajištění vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Poskytování poradenských služeb ve školách
 • Zajištění předškolního stravování
 • Výběrová řízení na zaměstnance
 • Pracovněprávní a mzdová agenda
 • Evidence uchazečů o zaměstnání
 • Evidence úrazů
 • Ochrana majetku a osob
 • Prezentace školy
 • Organizace zájezdů, exkurzí a sportovních akcí
 • Škola v přírodě, plavání a další
 • Projekty, žádosti o dotace
 • Vedení účetnictví školy
 • Smlouvy, objednávky služeb

Správce osobních údajů

Škola, jako správce osobních údajů se při jejich zpracování řídí Nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů a další právní úpravou v platném znění. Za účelem zpracování a ochrany osobních údajů, přijala ucelený soubor technických a organizačních opatření k zabránění jejich pozměnění, ztrátě či zneužití.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není uložena zvláštním právním předpisem. Stejně tak nejsou předávány do jiných zemí.

Jaká máte práva

Subjekty údajů mají zejména právo:

 • požadovat umožnění přístupu k svým osobním údajům;
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že zpracovávané osobní údaje jsou nepřesné);
 • pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme vaše práva.

Podání žádosti

Při podání žádosti o podnětech a požadavcích nebo přístupu ke svým osobním údajům bude potřeba nejprve ověřit vaši totožnost. Vyřízení lze urychlit, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím vaši totožnost, např. zasláním datovou schránkou, e‑mailem s uznávaným elektronickým podpisem nebo listinným podáním s ověřeným podpisem. V opačném případě je potřeba se dostavit do školy osobně s platným dokladem totožnosti.

Bez ověření vaší identity nebudeme moci vaši žádost vyřídit. K vyřízení vaší žádosti je stanovena základní lhůta 30 dní.

Pověřenec

Škola má v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů zřízenu funkci pověřence pro ochranu osobních údajů. Na pověřence se můžete obrátit s případnými dotazy, podněty a požadavky na uplatnění svých práv, které se týkají přímo vašich osobních údajů používaných v rámci agend zpracovávaných školou. Zejména v případech, pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem.

Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí a předá správci spolu s doporučením, jak je řešit. Případně vám může poskytnout základní informace a konzultaci. Pověřenec je vázán mlčenlivostí a dodržuje principy důvěrnosti i o případných stížnostech na zpracování.

Odpovědnost za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně na samotném správci osobních údajů.

Kontaktní údaje na pověřence

Bohumil Harašta
e-mail: dpo@dpo-obcim.cz
ID datové schránky: mmb8kp7

Nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů – český překlad (PDF)