Přeskočit na menu Přeskočit na obsah

Kontakty

Havlíčkova 169, 664 62 Hrušovany u Brna

email: kuchyn@mshrusovany.cz
tel.: 547 237 150
mobil: 724 029 808

vedoucí: Eva Menclová

Odhlášení a přihlášení obědů.

Platby

bankovní účet: 2028411329/0800, vedený u ČS, a.s.

VS (variabilní symbol): číslo, které jste dostali na přihlášce ke stravování pro vaše dítě, zároveň je na seznamu „uzávěrka strávníků“ v kolonce č.

Nové děti dostanou „Přihlášku k předškolnímu stravování“ na schůzce rodičů v srpnu i s přiděleným variabilním symbolem.

Školné je placeno spolu se stravným. Platby na následující měsíc (záloha) jsou vyvěšovány do 20. dne v měsíci, splatné do 25. dne v měsíci kdy byly vyvěšeny (záloha předem).

Uzávěrka strávníků – samostatně pro konkrétní budovy.

S platností od 1.10.2016 budou děti přihlášené k celodenní docházce přihlášeny k celodennímu stravování a celodenní stravné budou platit. V případě, že si dítě mimořádně vyzvednete po obědě – tj. před odpolední svačinou – bude si domů odnášet ovoce jako náhradu odpolední svačiny.

Nutnost informovat učitelky o dřívějším vyzvednutí dítěte z MŠ (po obědě) zůstává – je nutné připravit pro vaše dítě ovoce.

Členění tabulky – vysvětlení

č. – variabilní symbol strávníka

Kategorie – věková kategorie, do které je zařazen a podle které se určuje stravné

P – O – S – počet přesnídávek-obědů-svačin v měsíci, tj. počet všech pracovních dnů

Předpis – první částka školné, druhá částka stravné (násobek)

Převod – částka převedená z minulého měsíce

Platba – částka v tom-kterém měsíci připsaná (u záloh, v příštím měsíci, 0,–)

Zůstatek – od převodu a připsané platby odečtené stravné a školné, bez znaménka PŘEPLATEK, se záporným znaménkem/mínusem ČÁSTKA K ÚHRADĚ

Upozornění pro rodiče.

Od 25.5.2018 nebudou na Uzávěrce strávníků (PLATBY) uváděna jména dětí. Budou k dispozici pouze variabilní symboly, které jsou uvedeny na přihlášce ke stravování.

Dohledání platby bude tedy možné pouze podle variabilního symbolu.

Jídelníček

Aktuální jídelníček MŠ Hrušovany u Brna.

Provozní řád školní jídelny

Provozní řád vstupuje v účinnost 1.9. 2022 a nahrazuje Provozní řád z 31. 8. 2023.

Mateřská škola si vyhrazuje právo na změny v Provozním řádu školní jídelny bez předchozího upozornění.

Zpracovala: Eva MenclovḠvedoucí školní jídelny

Schválila: Bc. Jana Jančová, ředitelka školy

Provozní řád upravuje závodní a školní stravování v souladu s Vyhláškou č. 107/2005 o školním stravování a Vyhláškou č.107/2008 Sb. o školním stravování a v souladu se zněním zákona č.561/2004 Sb. Školský zákon a Vyhláškou č. 137/2004 SB. O hygienických požadavcích na stravovací služby.

Cena stravného

Strávníci jsou dle věku zařazováni na základě Školského zákona 561/2004 Sb. a prováděcí vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování do cenových kategorií. Strávníci se podle výše uvedené vyhlášky zařazují do věkových skupin na celý školní rok podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce.

Přeplatky stravného

Peněžité přeplatky se vrátí vždy po ukončení školní docházky dítěte a to do 30. září příslušného roku, kdy dítě ukončí předškolní vzdělávání a nastupuje do základní školy.

Při dřívějším ukončení docházky dítěte, se přeplatek vrací do 14 ti dnů od skončení docházky.

Částka je převedena na účet, který zákonný zástupce uvede na „Přihlášce ke stravování“.

Vyšší přeplatky vzniklé během školního roku se vrací průběžně na účet uvedený na „Přihlášce ke stravování“.

Cena celodenního stravování

Přesnídávka

 • Strávníci do 6 let: 11,- Kč
 • Strávníci 7 – 10 let: 11,- Kč

Oběd

 • Strávníci do 6 let: 27,- Kč
 • Strávníci 7-10 let: 30,- Kč

Svačina

 • Strávníci do 6 let: 9,- Kč
 • Strávníci 7 – 10 let: 9,- Kč

Celkem

 • Strávníci do 6 let: 47,- Kč
 • Strávníci 7-10 let: 50,- Kč

Mateřská škola na základě vývoje cen surovin a energií, má právo na úpravu cen přesnídávek, obědů a svačin.

Odhlášení a přihlášení

V případě nemoci je možné dítě odhlásit. Pokud dítě nelze včas odhlásit, mohou si rodiče dotovaný oběd vyzvednout v době od 11.15 do 11.45 hod. Tato možnost je pouze první den nepřítomnosti, poté je rodič povinen dítě z dotovaného stravování odhlásit.

Druhý den nepřítomnosti nemá dítě nárok na dotovanou stravu.

Strava se vydává pouze do vlastních nádob.

Za neodhlášenou nebo neodebranou stravu se finanční náhrada neposkytuje.

Dítě je také nutno po jeho nepřítomnosti předem přihlásit ke stravování, nejpozději do 12:00 hod. v pracovní den před nástupem do MŠ.

Odhlašování (i přihlašování) obědů je možné pouze do 12.00 hodin předchozího pracovního dne, třídní učitelce. Děti je možné přihlašovat i odhlašovat telefonicky i osobně.

MŠ Havlíčkova

MŠ Jízdárenská

MŠ Sídliště

Forma a termíny plateb stravného

 • Trvalým příkazem
 • Převodem na běžný účet MŠ
 • Inkasem (je třeba dát povolení k inkasu, doporučujeme limit Kč 1500,-)

Školní stravování se platí zálohově, tzn. v září na říjen, v říjnu na listopad, atd. Splatnost je vždy do 25. dne v měsíci.

 • Stravné na září je splatné do 10.9.
 • Stravné na říjen do 25.9.

Při platbě inkasem je nutné u NOVÝCH DĚTÍ, povolit 2 platby v měsíci září.

Na základě § 35, odst. 1, písm. d; školského zákona, má ředitelka mateřské školy právo rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, a to po předchozím písemném upozornění zaslaném zákonnému zástupci dítěte, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.

Provoz školní jídelny

Provoz jídelny: 6:15 – 14:30

Výdej stravy

 • Přesnídávka 8:30 – 9:00
 • Odvoz na odloučená pracoviště 10:35 – 10:55
 • Odběr oběda do jídlonosičů 11:30 – 12:00
 • Oběd (děti a zaměstnanci) 11:45 – 12:15
 • Svačina 14:15 – 14:30

Informace o zpracování osobních údajů

Škola je správcem osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě zákona 561/2004 Sb. Školský zákon.

Výdej stravy jiným subjektům probíhá na základě smlouvy.

Zpracování a ochrana osobních údajů se řídí Nařízením EU 679/2016 a souborem technických a organizačních opatření přijatých školou.

K osobním údajům mají přístup pouze osoby pověřené ředitelkou školy.

Alergeny

Dne 13. 12. 2014 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informace o potravinách spotřebitelům. Pro zařízení společného stravování vyplývá povinnost informovat spotřebitele o tom, zda se v nabízeném pokrmu vyskytují látky vyvolávající alergii nebo nesnášenlivost, jejichž seznam je v nařízení EU č. 1169/2011 přímo uveden.

Seznam alergenů publikovaných v nařízení č. 1169/2011

Novinky z jídelny

 • Platby 8/2024
  Platby MŠ Havlíčkova (PDF) Platby MŠ Sídliště (PDF) Platby MŠ Jízdárenská (PDF)