Přeskočit na menu Přeskočit na obsah

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Mateřská škola Hrušovany u Brna, okr. Brno – venkov, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel školy: Obecní úřad Hrušovany u Brna, Masarykova 17, 664 62 Hrušovany u Brna

Organizace byla zřízena za účelem poskytování předškolního a zájmového vzdělávání a zabezpečování školního a závodního stravování v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

3. Organizační struktura

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitelka.

Ředitelka činí právní úkony jménem příspěvkové organizace ve všech věcech. Do funkce je jmenována a může být odvolána v souladu s ust. § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Řízení a vedení školy:

Státní správu vůči škole realizuje Krajský úřad Jihomoravského kraje. Samosprávu pak obec Hrušovany u Brna, která je zřizovatelem školy.

Ředitelka jedná za školu jejím jménem ve všech právních vztazích, do kterých škola může vstupovat.

Organizační složky školy:

Zaměstnanci školy:

Ve škole pracují:

 • pedagogičtí pracovníci
  • učitelky
  • asistentky
 • administrativní zaměstnanci
  • vedoucí školní jídelny
 • provozní zaměstnanci
  • vedoucí kuchařka
  • pomocná kuchařka
  • školnice
  • uklízečky

Rozsah povinností zaměstnanců, vymezení jejich práv a odpovědností stanoví pracovní smlouvy, náplně práce, organizační a pracovní řád školy.

Popis vnitřní organizační struktury povinného subjektu.

Uvádí se jako textová informace, schéma nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi, včetně dalších informací o vnitřních útvarech (odborech a odděleních) povinného subjektu.

Lze uvést také:

a) seznam podřízených povinných subjektů (z hlediska podávání opravných prostředků) jako textovou informaci nebo hypertextový odkaz na internetové stránky s uvedenými informacemi,

b) seznam zřizovaných nebo řízených rozpočtových, příspěvkových a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu. Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi, případně s hypertextovým odkazem na internetové stránky příslušné organizace.

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Mateřská škola Hrušovany u Brna,
okr. Brno – venkov, příspěvková organizace
Havlíčkova 169, 664 62 Hrušovany u Brna

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

4.3 Úřední hodiny

 • MŠ Havlíčkova: 6:15 – 16:30
 • MŠ Jízdárenská: 6:15 – 16:30
 • MŠ Sídliště: 6:15 – 16:30

Úřední hodiny všech úřadoven (pracovišť) povinného subjektu určených pro osobní návštěvy.

4.4 Telefonní čísla

ředitelka: 724 029 172
zástupkyně ředitelky: 777 029 199
školní kuchyně: 547 237 150

4.5 Čísla faxu

Čísla faxu povinného subjektu, případně jeho vnitřních útvarů a pracovišť. Čísla se uvádějí bez mezinárodní předvolby.

4.6 Adresa internetové stránky

https://mshrusovany.cz/

4.7 Adresa e-podatelny

email: mshrusovany@mshrusovany.cz

datová schránka: 2m2krxn

Elektronická adresa všech elektronických podatelen povinného subjektu s hypertextovými odkazy. Uvádí se hypertextový odkaz.

V případě, že povinný subjekt používá více elektronických podatelen, uvádějí se i další upřesňující informace o účelu použití.

4.8 Další elektronické adresy

email ředitelka: reditelka@mshrusovany.cz

5. Případné platby lze poukázat

Platby školného a stravného (školné je placeno spolu se stravným) lze uhradit:

 • Trvalým příkazem
 • Převodem na běžný účet MŠ
 • Inkasem (je třeba dát povolení k inkasu, doporučujeme limit Kč 1200,-)

Bankovní účet MŠ: 2028411329/0800, vedený u ČS, a.s.

VS (variabilní symbol) platby: číslo, které zákonný zástupce dítěte dostal na přihlášce ke stravování 

6. IČ

IČ: 750 23 229

7. DIČ

DIČ: CZ 750 23 229

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Dokumenty v listinné, případně i elektronické podobě uložené v ředitelně školy:

 • Zřizovací listina
 • Zápis do školského rejstříku
 • Evidence dětí – spisy dětí, školní matrika, přehledy docházky
 • Školní vzdělávací program a třídní vzdělávací programy, popř. projekty, přehledy výchovné práce
 • Výroční zprávy o činnosti školy, hodnotící zprávy o činnosti školy
 • Plán pedagogických rad a provozních porad, záznamy z pedagogických rad a provozních porad
 • Kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí
 • Dokumentace BOZP a PO
 • Personální dokumentace – spisy zaměstnanců, mzdová agenda, plán dovolených, pracovní náplně a doby
 • Účetní, hospodářská a majetková dokumentace
 • Plán hospitační a kontrolní činnosti, záznamy o provedených hospitacích a případných zjištěních při kontrolách
 • Soubor vnitřních předpisů a směrnic

Dokumenty v elektronické podobě zveřejněné na webu:

Všechny dokumenty zveřejněné na stránkách školy.

8.2 Rozpočet

Rozpočty

Údaje o rozpočtu povinného subjektu v aktuálním a uplynulém roce a obsah účetních výkazů povinného subjektu za uplynulý rok.

Uvádí se schválený rozpočet i jeho pozdější úpravy.

9. Žádosti o informace

Informace lze žádat v kanceláři školy v úředních hodinách.

Podat žádost můžete:

 • Osobně: v kanceláři ředitelky školy
 • Telefonicky: 547 236 208
 • Elektronicky: mshrusovany@mshrusovany.cz
 • Datovou schránkou: 2m2krxn
 • Poštou na adresu: Mateřská škola Hrušovany u Brna, okr. Brno – venkov, příspěvková organizace, Havlíčkova 169, 664 62 Hrušovany u Brna

Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta a nebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.

10. Příjem žádostí a dalších podání

 • Osobním podáním v kanceláři ředitelky školy
 • Telefonicky: 547 236 208
 • Elektronicky: mshrusovany@mshrusovany.cz
 • Datovou schránkou: 2m2krxn
 • Poštou na adresu: Mateřská škola Hrušovany u Brna, okr. Brno – venkov, příspěvková organizace, Havlíčkova 169, 664 62 Hrušovany u Brna

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky je třeba podávat pouze písemně:

 • Osobním podáním v kanceláři ředitelky školy
 • Datovou schránkou: 2m2krxn
 • Poštou na adresu: Mateřská škola Hrušovany u Brna, okr. Brno – venkov, příspěvková organizace, Havlíčkova 169, 664 62 Hrušovany u Brna

Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným školním zařízením se podávají ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy. Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání. Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

12. Formuláře

Žádosti a formuláře

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Zařazení dětí do mateřské školy

Snížení nebo prominutí úplaty za předškolní vzdělávání hrazené v mateřské škole

Osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání hrazené v mateřské škole

Pro řešení dalších životních situací využijte:

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákony:

Nařízení vlády:

Vyhlášky:

Všechny tyto předpisy včetně těch, které v tomto stručném výčtu nejsou uvedeny jsou k nahlédnutí v ředitelně MŠ a také na internetu.

14.2 Vydané právní předpisy

Škola nevydala žádné své právní předpisy.

Přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti povinného subjektu.

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad nebyl školou vydán.

Sazebník úhrad za poskytování informací povinným subjektem a s tím spojených služeb****).

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb. nebyla dosud přijata.

Usnesení o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona v případě odvolání nebo stížnosti.

Usnesení se uvádějí nejméně za dva poslední roky.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

Mateřská škola nemá uzavřenu žádnou licenční smlouvu.

Vzory všech licenčních smluv podle § 14a zákona, jsou-li k poskytování informací povinným subjektem potřebné.

16.2 Výhradní licence

Mateřská škola nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

Licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem podle § 14a odst. 4 zákona.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy